Zapraszamy : Poniedziałek - Piątek : 7.00 - 22.00 Sobota : 8.00 - 20.00 Niedziela : 8.00 - 17.00
  telefony : 41 230 22 44; 887 666 662

RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  REZONANS Sp. z. o.o. z siedzibą w Gliwicach, adres: 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333166, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Regon 241201140, NIP 6312593332.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w REZONANS Sp. z. o.o. możliwy jest pod adresem e-mail (iod@rezonanskielce.pl).

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na czas świadczenia usług medycznych – diagnostyki obrazowej rezonansem magnetycznym.

4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 20 lat przewidziany Ustawodawstwem na podstawie Art. 29. 1. Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Pani/Pana dane nie są udostępnianie innym podmiotom oraz nie są transferowane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Informujemy o prawie do wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana na potrzeby wykonania usług medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a w pozostałym zakresie dobrowolne, jednak odmowa podania danych, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania podczas świadczenia usług może skutkować brakiem możliwości wykonania usługi przez REZONANS Sp z o.o. z tytułu niespełnienia wymogów Ustawodawcy.

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: iod@rezonanskielce.pl